Egzamin maturalny w roku 2023/2024

 

Najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w obu formułach, tj.

1) Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum)

2) Formule 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum).

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220225%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

 

W roku szkolnym 2023/2024 do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystępują:

1)     uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą:

a)     4-letnie liceum ogólnokształcące

b)     szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego

c)     5-letnie technikum

d)     branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

2)     absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023

3)     osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych

4)     absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości

5)     osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023.

 

W roku szkolnym 2023/2024 do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystępują:

 

3.    W 2024 r. do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystępują po raz pierwszy osoby, które:

1)    w 2024 r. ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum

2)    do roku 2022 włącznie ukończyły 3-letnie liceum ogólnokształcące, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2024 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny

3)    do marca 2023 r. włącznie uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2024 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny

4)    do roku 2023 włącznie ukończyły szkołę artystyczną realizującą program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2024 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny

5)    do roku 2023 włącznie ukończyły 4-letnie technikum, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2024 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny

6)    do roku 2023 r. włącznie ukończyły branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego

7)    do roku 2014 włącznie ukończyły liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo uzupełniające liceum ogólnokształcące, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2024 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od

pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny.

 

4. W 2024 r. egzamin maturalny w Formule 2023 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.5 (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi EM23”; por. pkt 1.1.6.) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
5. W 2024 r. egzamin maturalny w Formule 2015 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r.6 (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi EM15”; por. pkt 1.1.7.) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
6. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminach: głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie.
7. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2024 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.
8. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.
9. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych (por. pkt 2.1.10.) – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu (z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – por. pkt 2.1.18.).
10.  Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie:

1)    rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego albo

2)    dwujęzycznym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu dwujęzycznego.
11.  Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., zdaje obowiązkowo

1)    w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

a)    język polski

b)    język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego

c)    język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału

z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego

2)    w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a)    język polski

b)    matematyka

c)    język obcy nowożytny

d)    język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału

z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.
12.  Aby w 2024 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym, z zastrzeżeniem pkt 2.1.13. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

1)    biologia

2)    chemia

3)    filozofia

4)    fizyka

5)    geografia

6)    historia

7)    historia muzyki

8)    historia sztuki

9)    informatyka

10) język łaciński i kultura antyczna

11) język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

12) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, czeski, hebrajski, litewski, niemiecki, ukraiński)

13) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

14) język polski

15) język regionalny (język kaszubski)

16) matematyka

17) wiedza o społeczeństwie.
16. Egzamin maturalny z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego jest zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.
23. Wybór przedmiotów dodatkowych zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń / uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów, których uczy się / uczył się w tej szkole, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt 2.1.13.
24. Uczeń/absolwent składa odpowiednio Deklarację A albo Deklarację B (por. sekcja 3.3.) (załącznik 1a [Deklaracja A] albo 1b [Deklaracja B]).
 

2.2. INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY W LATACH UBIEGŁYCH PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO, A W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 DEKLARUJĄ PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

 

1. Absolwenci, którzy w 2023 r. przystąpili do egzaminu maturalnego w Formule 2023, a w roku szkolnym 2023/2024 deklarują ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego, przystępują do egzaminu w Formule 2023.
2. Absolwenci wszystkich typów szkół – z wyjątkiem absolwentów, o których mowa w pkt 2.2.1. – którzy w latach ubiegłych przystąpili do egzaminu maturalnego w Formule 2015, a w roku szkolnym 2023/2024 deklarują ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego, przystępują do egzaminu w Formule 2015 (z wyjątkiem absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy wcześniej nie przystępowali do egzaminu maturalnego lub po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2005–2018 – por. sekcja 2.5.).
3. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (z zastrzeżeniem pkt 2.2.4.), w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
4. W 2024 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej, jeżeli nie przystąpiła do tego egzaminu w 2023 r. lub przystąpiła do tego egzaminu w 2023 r., ale nie zdała tego egzaminu.
5. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
6. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.3. i 2.2.5., ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
7. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.3. i 2.2.5., ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik co najmniej 30%, w celu podwyższenia wyniku z tego przedmiotu lub tych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
8. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, przystępując ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać jako przedmiot obowiązkowy inny język obcy nowożytny, pod warunkiem że poprzednio nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego języka jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu.
9. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.3. i 2.2.5., przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

10. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
11. Absolwent, który po raz trzeci i kolejny przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2024 r. – 7 marca 2024 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
12. Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2024 r. – 7 marca 2024 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
13. Absolwent składa odpowiednio Deklarację A albo Deklarację B (por. sekcja 3.3.) (załącznik 1a [Deklaracja A] albo 1b [Deklaracja B]).
2.3.
Dodatkowe informacje dla absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022, w związku ze szczególnymi rozwiązaniami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów w latach 2020–2022 ze WZGLĘDU NA COVID-19

1. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2024, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, jeżeli nie przystąpił do tych egzaminów w 2023 r. lub przystąpił do tych egzaminów w 2023 r., ale ich nie zdał.
2. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz nie przystąpił do egzaminu z żadnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo jedyny/wszystkie egzaminy na poziomie rozszerzonym zostały mu unieważnione, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2024, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, jeżeli nie przystąpił do tych egzaminów w 2023 r. lub przystąpił do tych egzaminów w 2023 r., ale ich nie zdał.
3. Absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w 2021 r., kiedy przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie było obowiązkowe, i nie zdali egzaminu maturalnego, w 2024 r. mają obowiązek przystąpić również do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego, nawet jeżeli takiego obowiązku nie mieli, kiedy przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
4. W przypadku absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, pewnych przypadków przystąpienia do egzaminu nie wlicza się do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny. Przypadki te są określone w pkt 20.13.
2.4.
Informacje dla absolwentów wszystkich typów szkół, którzy do roku 2020 włącznie przystępowali wyłącznie do egzaminu w „starej” formule

1. Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystępowali wyłącznie do egzaminu w „starej” formule, tj. formule egzaminu przeprowadzanej dla absolwentów szkół z lat 2005–2014, w roku szkolnym 2023/2024 mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie w Formule 2015.
2. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.4.1., którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie nie uzyskali świadectwa dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule) i w latach 2021–2023 nie przystąpili do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, w roku szkolnym 2023/2024 przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 w pełnym zakresie, tzn. do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej na poziomie podstawowym, oraz do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
3. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.4.1., którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie uzyskali świadectwo dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule), mogą w roku szkolnym 2023/2024 przystąpić do egzaminu maturalnego w Formule 2015 z wybranego przedmiotu lub wybranych przedmiotów, aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik albo zdać egzamin z przedmiotu, z którego wcześniej go nie zdawali.
4. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.4.2. i 2.4.3., który po raz trzeci i kolejny przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2024 r. – 7 marca 2024 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
5. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.4.2. i 2.4.3., który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w „starej” formule, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na danym poziomie, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2024 r. – 7 marca 2024 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
6. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.4.2. i 2.4.3., składa odpowiednio Deklarację A albo Deklarację B (por. sekcja 3.3.) (załącznik 1a [Deklaracja A] albo 1b [Deklaracja B]).
2.6.
Informacje dla absolwentów, którzy posiadają dokumenty uprawniające ich do otrzymania dyplomu zawodowego na poziomie technika

1.    W 2024 r. absolwenci każdego typu szkoły nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:

1)    dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo

2)    dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

3)    świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

4)    certyfikaty kwalifikacji zawodowych (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

5)    świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
2. Osoby, o których mowa w pkt 2.6.1., w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt posiadania dokumentów wymienionych w pkt 2.6.1.
3. Osoby, o których mowa w pkt 2.6.1., w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego mogą zadeklarować przystąpienie do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
4. Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 23 kwietnia 2024 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 2.6.1., może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 23 kwietnia 2024 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE.
4.    Jeżeli absolwent wniósł (do 7 marca 2024 r.) opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a następnie spełnił

 

 

3.3.       Deklarowanie przystąpienia do egzaminu maturalnego

 

1.    Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

 

  do kogo składa? deklaracja

wstępna

– do kiedy?

deklaracja

ostateczna

– do kiedy?

wzór deklaracji (załącznik) dodatkowe informacje (nr sekcji)
A. Uczeń liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły

w 2024 r.

 

 

 

do dyrektora szkoły macierzystej

 

 

 

do 2 października

2023 r.

 

 

 

do 7 lutego

2024 r.

 

 

 

 

1a

(Deklaracja A)

 

 

 

 

2.1.

B. Absolwent, który ukończył LO, technikum, branżową szkołę II stopnia lub szkołę artystyczną do roku

szkolnego 2022/2023 włącznie.

 

do dyrektora szkoły macierzystej

 

do 2 października

2023 r.

(nieobowiązkowo)

 

 

do 7 lutego

2024 r.

 

 

1a

(Deklaracja A)

 

 

2.2.

  1. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywaniaw deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz osób, o których mowa w sekcji 2.6.). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją wstępną (do 2 października 2023 r.) lub z deklaracją ostateczną (do 7 lutego 2024 r.).

 

3.4. E-deklaracja

1. Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.
2. Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: https://ziu.gov.pl/login.
3. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
4. Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji (Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji).
5. Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy itd., i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.
6. Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy w 2024 r. planują przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września 2023 r.
7.    Absolwent danej szkoły (sprzed 2024 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a):

1)    do 18 września 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 2 października 2023 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku

2)    do 15 stycznia 2024 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2024 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.
Deklaracje w postaci elektronicznej będą mieć status „Złożona” do czasu przyjęcia e-deklaracji przez dyrektora szkoły lub dyrektora OKE (w przypadku zdających bez szkoły macierzystej) w systemie SIOEO. Deklaracje ze statusem „Złożona” zdający mogą samodzielnie edytować. Po przyjęciu e-deklaracji przez dyrektora szkoły, dane zostaną zapisane w SIOEO i e-deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem

„Przyjęta” może edytować już tylko dyrektor szkoły w SIOEO.

 

3.9.Termin dodatkowy

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2024 r.).
2. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.9.1., absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku za pośrednictwem SIOEO. Wydrukowany i podpisany wniosek pozostaje w dokumentacji szkoły.
3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego

przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
1)    w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (por. pkt 3.9.6. i 3.9.7.)

2)    w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.
5. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego (w ramach harmonogramu określonego w komunikacie dyrektora CKE) po uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 3 do 17 czerwca 2024 r.
7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca 2024 r.

 

3.10.Termin poprawkowy

1.    Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

1)    przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

2)    przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023 – do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym) i egzamin ten nie został mu unieważniony11.
2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.10.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 2024 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
 

6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024 r.
7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2024 r.
 

3.11.Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach (pkt 1.1.10.).
2. Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
3.    Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających:

1)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

2)    słabosłyszących

3)    niesłyszących

4)    słabowidzących

5)    niewidomych

6)    z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

7)    zdających – obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia

24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – wyłącznie w zakresie arkuszy na poziomie podstawowym

8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi

9)    z zaburzeniem widzenia barw.

Symbol arkusza* Arkusz egzaminacyjny Odbiorca
czcionka treść
M/E…-100-… Arial 11 pkt standardowa zdający bez dysfunkcji zdający z dysleksją rozwojową
M/E …-200-… Arial 11 pkt dostosowana zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
M/E …-300-… Arial 11 pkt dostosowana zdający słabosłyszący
M/E …-400-… Arial 16 pkt dostosowana zdający słabowidzący
M/E …-600-… druk w piśmie Braille’a wraz

z czarnodrukiem**

dostosowana zdający niewidomy
 

M/E …-660-…

czarnodruk, Arial 11 (dla zdającego, który nie czyta

w piśmie Braille’a)

 

dostosowana

 

zdający niewidomy

M/E …-700-… Arial 11 pkt dostosowana zdający niesłyszący

 

Symbol arkusza* Arkusz egzaminacyjny Odbiorca
czcionka treść
 

M/E …-Q00-…

 

Arial 14 pkt

 

dostosowana

zdający z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną

mózgowym porażeniem dziecięcym

 

M/E …-K00-…

 

Arial 11 pkt

dostosowana przede wszystkim

w zakresie kolorowej grafiki

 

zdający z zaburzeniem widzenia barw

 

 

 

 

 

 

 

 

M/E ..U100-…

 

 

 

 

 

 

 

 

Arial 11 pkt

 

 

 

 

wyłącznie

w arkuszach na poziomie podstawowym – dostosowana

w zakresie tłumaczenia poleceń na język ukraiński

zdający – obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

 

Przykład symbolu arkusza dla zdającego

z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

M/E …-240-…

M/E …-Q30-…

 

Arial 14 pkt albo Arial 16 pkt

(w zależności od dostosowania)

 

 

dostosowana

zdający z zespołem Aspergera i słabowidzący (240)

 

zdający z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną

mózgowym porażeniem dziecięcym, słabosłyszący (Q30)

Wyjaśnienie oznaczeń:

* Symbol arkusza: kropki są zastępowane odpowiednimi oznaczeniami, zależnymi np. od przedmiotu, poziomu egzaminu, liczby zeszytów zadań składających się na arkusz egzaminacyjny. Oznaczenie M dotyczy egzaminu w Formule 2023, natomiast oznaczenie E – egzaminu w Formule 2015.

** Dla nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu.

 

4. Arkusze wymienione w pkt 3.11.3.8. oraz 3.11.3.9. są zamawiane w uzgodnieniu pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu tych dostosowań odbywają się za pośrednictwem  , w terminach określonych w pkt 3.8.3. i 3.8.4.
5.    Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:

1)    zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego

2)    zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

3)    wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

4)    odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego

5)    ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w np. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania

właściwego kontaktu ze zdającym i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
6.    Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:

1)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

2)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

3)    orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

4)    zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

5)    opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

6)    pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:

a)  uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

b)  cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

c)   uczniów – obywateli Ukrainy oraz absolwentów – obywateli Ukrainy, o których mowa w pkt 3.7.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.11.6.1., 3.11.6.2. oraz 3.11.6.3., są przechowywane w szkole.
8. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 3.11.6.4., przedkłada się wraz z deklaracją (por. pkt 3.3.3.) – odpowiednio – dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
9. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt 3.11.6.5., przedkłada się wraz z deklaracją (por. pkt 3.3.3.) – odpowiednio – dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
10. Opinia, o której mowa w pkt 3.11.6.5., może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej12.
11. W przypadku absolwenta szkoły w zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
12. W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt 3.11.7., 3.11.8. oraz 3.11.9., mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
13. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 3.11.6.6., jest wydawana na wniosek:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12 Zgodnie z przepisami: § 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 562, z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843,z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 373, z późn. zm.), opinia poradni może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Opinia wydana po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej zachowuje swoją ważność na egzaminach na kolejnych etapach edukacyjnych. Jednocześnie na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia może być wydana także uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć do dyrektora szkoły, który – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.
1)    nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub

2)    rodziców albo pełnoletniego ucznia.
14. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego nie później niż do 28 września 2023 r. W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę po 30 września 2023 r., zapoznanie uczniów

i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego powinno nastąpić możliwie jak najszybciej po rozpoczęciu przez uczniów nauki.
15. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla ucznia lub absolwenta, z wyjątkiem zdającego, o którym mowa w pkt 3.11.17.
16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach (załącznik 4a). Stosowne uzgodnienia muszą nastąpić nie później niż do 9 lutego 2024 r.
17. W przypadku absolwenta chorego, niesprawnego czasowo lub posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwenta, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
18. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 9 lutego 2024 r. (por. również pkt 3.8.3.) (załącznik 4b), a w przypadku absolwenta z innej szkoły, skierowanego na egzamin przez dyrektora OKE – nie później niż do 2 kwietnia 2024 r. Uczniowie – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę po 30 września 2023 r., powinni otrzymać stosowną informację w terminie umożliwiającym im złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu do 15 marca 2024 r.
19. Uczeń/absolwent składa oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 3.11.18., tj. nie później niż – odpowiednio – do 14 lutego 2024 r. albo do 5 kwietnia 2024 r. (por. również pkt 3.8.3.).
20.  Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby nie później niż do 15 lutego 2024 r. do okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazane zostały informacje o wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego (za pośrednictwem ), w tym w szczególności:

1)    o konieczności przygotowania arkuszy wymienionych w pkt 3.11.3.8. oraz 3.11.3.9. – dane te powinny być przekazane do 9 lutego 2024 r. (jedynie w wyjątkowych sytuacjach w terminie późniejszym)

2)    o liczbie oraz rodzaju arkuszy przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających

(z wyjątkiem arkuszy dla absolwentów niewidomych, ponieważ w ich przypadku dla każdego zdającego wysyłany jest do szkoły pakiet zawierający – oprócz arkusza

w piśmie Braille’a – również czarnodruk dla nauczyciela wspomagającego).

 

21. W przypadku absolwenta posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga

pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 9 lutego 2024 r.
22. Absolwent, który ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługuje się mową, jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego.
23. Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.
24. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w pkt 3.8.1., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie ucznia albo absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla danego ucznia lub absolwenta i przekazuje jego dane osobowe, o których mowa w pkt 3.8.1.
25. Przystąpienie do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości absolwenta zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
 

16.3.Warunki zdania egzaminu maturalnego

1.    W 2024 r. absolwent zdał egzamin maturalny (zarówno w Formule 2023, jak i w Formule 2015), jeśli:

1)    z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

oraz

2)    przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
2.    W 2024 r. absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, przystępujący do egzaminu maturalnego w Formule 2023, zdał egzamin maturalny, jeśli:

1)    z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

oraz

2)    przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.
3. W 2024 r. absolwent, który skorzystał z uprawnień wynikających z posiadania dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika (por. pkt 2.6.), zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania (uprawnienie to nie dotyczy absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy przystępują do egzaminu w Formule 2023).
4.    Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego (z wyjątkiem absolwenta, o którym mowa w pkt 16.3.3.) lub któremu

1)  unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, lub

2)  unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, lub

3)  unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpił,

nie zdał egzaminu maturalnego.
5. Zdający, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana, i nie zdali egzaminu maturalnego, w roku 2024 mają obowiązek przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz zdać egzamin z tych przedmiotów, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, jeżeli w 2023 r. nie przystąpili do tych egzaminów lub przystąpili do nich, ale ich nie zdali.
6. Zdający, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2021, kiedy przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego nie było obowiązkowe, i nie zdali egzaminu maturalnego, w roku 2024 mają obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, aby uzyskać świadectwo dojrzałości.