Komunikat

Uczniowie klas maturalnych przychodzą do szkoły na próbną maturę o godz. 8.30. Wszyscy wchodzą wejściami od szkolnego parkingu:

– klasa IV D wejściem do laboratorium,

– klasa IV K i IV H wejściem z parkingu do przewiązki na salę gimnastyczną,

– klasa IV F i IV C wejściem głównym od parkingu.

 

Przypominamy o wytycznych epidemicznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, m.in.:

  • Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
  • Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
  • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
  • Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.
  • Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z Sali.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).