MATURZYŚCI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO SZKOŁY 4 MAJA NIE PÓŹNIEJ NIŻ O GODZ. 8.30 !

 1. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość
  (z aktualnym zdjęciem).
 2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani
  w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie
  z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów
  i przyborów.
 4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 5. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie
  z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej oraz stronie 2. arkusza egzaminacyjnego oraz sprawdzić kompletność arkusza przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań.
 6. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
 7. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
 8. Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego
  z każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu.
 9. 9. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:

1) niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego

2) wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

 3) zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

 1. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
 2. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody
  w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.,

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl. Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu maturalnego (do ZIU można zalogować się również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej). Wyniki będą udostępnione w ZIU 7 lipca 2023 r. od godz. 8:30.

Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw)
w terminie głównym i dodatkowym (w maju i czerwcu) zostaną ogłoszone
7 lipca 2023 r., a w przypadku egzaminu w terminie poprawkowym (w sierpniu) – 8 września 2023 r.

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.

 

 

EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2015 – materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym 2023 r. – załącznik do pobrania ( od str. 7)