Uwaga uczniowie klas czwartych i absolwenci przystępujący do matury w maju 2022 r.

2.6 NFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW 4-LETNICH TECHNIKÓW  (Z LAT 2006–2022) I BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA (Z 2022 R.)
1. W 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej
szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum
(z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:
a. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
b. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
c. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
d. certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
e. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
2. Osoby, o których mowa w pkt 2.6.1., w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt posiadania dokumentów wymienionych w pkt 2.6.1.
3. Osoby, o których mowa w pkt 2.6.1., w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego mogą dodatkowo zadeklarować przystąpienie do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
4. Absolwent 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 2.6.1., może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2022 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE.
5. Jeżeli absolwent 4-letniego technikum wniósł (do 7 marca 2022 r.) opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a następnie spełnił warunek, o którym mowa w pkt 2.6.4., wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu tego absolwenta z tej opłaty, a wniesioną opłatę zwraca na numer konta wskazany przez absolwenta.