Jasło, 19.12.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy
Data ogłoszenia: 19.12.2022 r.

 • Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle
ul. Szkolna 23
38-200 Jasło

 • Określenie stanowiska urzędniczego: Główny księgowy
 • Liczba lub wymiar etatu: 1
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę / w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym umowa o pracę na czas określony nie dłużej niż 6-miesięcy/
 • Przewidywana data zatrudnienia: 25.02.2023
 • Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 • Niezbędne:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1634.):
  1) ma obywatelstwo polskie;
  2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  4) spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
  6-letnią praktykę w księgowości;
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  5) znajomość przepisów prawa w zakresie:
  – administracji samorządowej,
  – kodeksu postępowania administracyjnego,
  – ustawy o finansach publicznych,
  – ustawy o rachunkowości,
  – sprawozdawczości budżetowej,
  – prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
  – Karty Nauczyciela,
  – Kodeksu Pracy,
  – przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych.

 

 • Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • znajomość księgowości budżetowej;
 • znajomość programu VULCAN i PŁATNIK;
 • biegła znajomość obsługi programu BESTIA;
 • posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe,
 • pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet;
 • umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów;
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
  • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
  • ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
  • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  • terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
  • terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
  • dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu;
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Zespół Szkół nr 3 w Jaśle,
  • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle;
 • opracowanie planów finansowych dla Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle;
 • opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
  • zakładowego planu kont,
  • instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
  • zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS;
 • szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli;
 • bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych;
 • miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych;
 • szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości;
 • współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek;
 • archiwizacja dokumentów księgowych;
 • biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy;
 • przestrzeganie ustalonego w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle czasu pracy i dyscypliny pracy;
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle  należą do kompetencji głównego księgowego.
 • Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o pracę;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, o których mowa w pkt. VI ust. 4
 • kserokopie świadectw pracy; w przypadku ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych , uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych – co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości; w przypadku ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej – co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • klauzula informacyjna dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle,
  ul. Szkolna 23, 38-200 Jasło,
  praca w godzinach 7.00 – 15.00 według harmonogramu ustalonego przez dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle
 • praca w zespole,
 • codzienny kontakt telefoniczny.
 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego
  w Jaśle w miesiącu listopad 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosi co najmniej 6%.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 23 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Główny księgowy w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.01.2022 r. do godz. 15.00. Liczy się data wpływu do Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle.

 

 • Dodatkowe informacje:
 • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej placówki /www.zs3jaslo.pl/ oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaśle
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 • Nabór będzie przebiegał następująco:

– Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
– Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli etap pierwszy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail o terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle.
Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, na wniosek złożony pisemnie lub telefonicznie zostaną odesłane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
Ogłoszenie o naborze opublikowano w na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Jaśle.

 

Dokumenty do pobrania: