2.2. INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY W LATACH UBIEGŁYCH PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO, A W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 DEKLARUJĄ PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

 1. Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystąpili do egzaminu maturalnego, a w roku szkolnym 2022/2023 deklarują ponowne przystąpienie do egzaminu

maturalnego, przystępują do egzaminu w Formule 2015 (z wyjątkiem absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy wcześniej nie przystępowali do egzaminu maturalnego lub po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2005–2017 – por. sekcja 2.5.).

 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (z zastrzeżeniem pkt 2.2.3.), w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
 1. W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających,którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej.
 1. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony i nie otrzymał

świadectwa dojrzałości, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 1. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.2. i 2.2.4., ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
 1. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.2. i 2.2.4., ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej z przedmiotu lub przedmiotów

obowiązkowych, z których uzyskał wynik co najmniej 30%, w celu podwyższenia wyniku z tego przedmiotu lub tych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego,przystępując ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać jako przedmiot obowiązkowy inny język obcy nowożytny, pod warunkiem że poprzednio nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego języka jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu.
 1. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.2. i 2.2.4., przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
 1. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
 1. Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2023 r. –7 marca 2023 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 1. Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2023 r. – 7 marca 2023 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 1. Absolwent składa odpowiednio Deklarację A albo Deklarację B (por. sekcja 3.3.) (załącznik 1a [Deklaracja A] albo 1b [Deklaracja B]).

2.3. DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH SZKOLNYCH 2019/2020–2021/2022, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI  ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W LATACH 2020–2022 ZE  WZGLĘDU NA COVID-19

 1. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.
 1. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz nie przystąpił do egzaminu z żadnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo jedyny/wszystkie egzaminy na poziomie rozszerzonym zostały mu unieważnione, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części  pisemnej oraz przystępuje do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.
 1. Absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w 2021 r., kiedy przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie było obowiązkowe, i nie zdali egzaminu maturalnego, w 2023 r. mają obowiązek przystąpić również do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego, nawet jeżeli takiego obowiązku nie mieli, kiedy przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
 1. W przypadku absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, pewnych przypadków przystąpienia do egzaminu nie wlicza się do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny. Przypadki te są określone w pkt 20.13.

2.4. INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY DO ROKU 2020 WŁĄCZNIE PRZYSTĘPOWALI WYŁĄCZNIE DO EGZAMINU W „STAREJ” FORMULE

 

 1. Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystępowali wyłącznie do egzaminu w „starej” formule, tj. formule egzaminu przeprowadzanej dla absolwentów szkół z lat 2005–2014, w roku szkolnym 2022/2023 mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie  w Formule 2015.
 1. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.4.1., którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie nie uzyskali świadectwa dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule)

i w latach 2021–2022 nie przystąpili do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, w roku szkolnym 2022/2023 przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 w pełnym  zakresie, tzn. do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej na poziomie podstawowym, oraz do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 1. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.4.1., którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie uzyskali świadectwo dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule),

mogą w roku szkolnym 2022/2023 przystąpić do egzaminu maturalnego w Formule 2015  z wybranego przedmiotu lub wybranych przedmiotów, aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik albo zdać egzamin z przedmiotu, z którego wcześniej go nie zdawali.

 1. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.4.2. i 2.4.3., który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu

dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2023 r. – 7 marca 2023 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 1. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.4.2. i 2.4.3., który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie, który w poprzednim roku

lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w „starej”formule, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na danym poziomie,

ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie  1 stycznia 2023 r. – 7 marca 2023 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 1. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.4.2. i 2.4.3., składa odpowiednio Deklarację A albo Deklarację B (por. sekcja 3.3.) (załącznik 1a [Deklaracja A] albo 1b [Deklaracja B]).

 • Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
 • Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystępowali do egzaminu w „starej” formule, w roku 2021 r. mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie w „nowej” formule („formule 2015”), w pełnym zakresie.

Od roku 2021 egzamin maturalny w „starej” formule nie jest przeprowadzany.

Do szkoły macierzystej:

 • do 7 lutego 2021 r. – deklarację załącznik 1a oraz, jeśli dotyczy, dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
 • do 31 grudnia 2020 r. – deklarację załącznik 1a i załącznik 2 (Wniosek
  o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora OKE
  ) oraz, jeśli dotyczy, dokumentację, uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Do OKE:

 • do 31 grudnia 2020 r. – deklarację załącznik 1b w przypadku likwidacji szkoły.

Deklaracja może być dostarczona do szkoły:

 • osobiście
 • przez inną osobę
 • pocztą tradycyjną
 • pocztą elektroniczną (załącznik w postaci skanu).

Deklaracja musi być prawidłowo wypełniona i własnoręcznie podpisana przez absolwenta.

 • Absolwent może zmienić swoją deklarację do 7 lutego 2021 r.
  Może również zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalnego.
 • Po 7 lutego 2021 r. nie ma możliwości dokonania zmian w deklaracji, w tym rezygnacji z przystąpienia do egzaminu.
 • Jeśli zdający nie przyjdzie na egzamin, wpisywana jest nieobecność. Może to wpłynąć na naliczenie opłaty za egzamin w kolejnym roku.

Opłata dotyczy:

 1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
 2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub
  w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili
  do egzaminu z tego przedmiotu.
 • Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Niewniesienie opłaty w tym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

 • Wszystkie informacje dotyczące opłat znajdują się na stronie internetowej OKE w Krakowie.
 • Osoba, która odbiera deklarację od absolwenta, jest zobowiązana poinformować go o tym, że ma on obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę.