Absolwenci, którzy przystępują do matury w maju 2022 proszeni są o zgłoszenie się do szkoły po odbiór haseł oraz w celu potwierdzenia zgodności danych przekazanych do OKE.

Pytania i odpowiedzi dla maturzystów

 • Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
 • Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystępowali do egzaminu w „starej” formule, w roku 2021 r. mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie w „nowej” formule („formule 2015”), w pełnym zakresie.

Od roku 2021 egzamin maturalny w „starej” formule nie jest przeprowadzany.

Do szkoły macierzystej:

 • do 7 lutego 2021 r. – deklarację załącznik 1a oraz, jeśli dotyczy, dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
 • do 31 grudnia 2020 r. – deklarację załącznik 1a i załącznik 2 (Wniosek
  o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora OKE
  ) oraz, jeśli dotyczy, dokumentację, uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Do OKE:

 • do 31 grudnia 2020 r. – deklarację załącznik 1b w przypadku likwidacji szkoły.

Deklaracja może być dostarczona do szkoły:

 • osobiście
 • przez inną osobę
 • pocztą tradycyjną
 • pocztą elektroniczną (załącznik w postaci skanu).

Deklaracja musi być prawidłowo wypełniona i własnoręcznie podpisana przez absolwenta.

 • Absolwent może zmienić swoją deklarację do 7 lutego 2021 r.
  Może również zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalnego.
 • Po 7 lutego 2021 r. nie ma możliwości dokonania zmian w deklaracji, w tym rezygnacji z przystąpienia do egzaminu.
 • Jeśli zdający nie przyjdzie na egzamin, wpisywana jest nieobecność. Może to wpłynąć na naliczenie opłaty za egzamin w kolejnym roku.

Opłata dotyczy:

 1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
 2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub
  w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili
  do egzaminu z tego przedmiotu.
 • Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Niewniesienie opłaty w tym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

 • Wszystkie informacje dotyczące opłat znajdują się na stronie internetowej OKE w Krakowie.
 • Osoba, która odbiera deklarację od absolwenta, jest zobowiązana poinformować go o tym, że ma on obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę.