Regulamin Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych

„Człowiek, chemia i środowisko”

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu jasielskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.
 3. Pracami kieruje Komisja Konkursowa.
 4. Na podstawie zdobytych punktów ustala się kolejność uczniów. Tytuł laureata uzyskują uczniowie którzy zajmą miejsce od I-III, zaś finalisty uczniowie od IV-VI miejsca. Wszyscy uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci i finaliści dodatkowo nagrody rzeczowe.
 5. Sponsorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Jaśle i Rada Rodziców.

 

§2

Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią w aspekcie ekologicznym, zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie środowiska naturalnego dla życia człowieka oraz ukształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem.
 2. Wyłonienie uczniów o szczególnych zainteresowaniach przyrodniczych.
 3. Popularyzacja wiedzy chemicznej i przyrodniczej.
 4. Zachęcenie do wdrażania prostych i praktycznych działań chroniących środowisko.
 5. Wzbudzanie kreatywności i aktywności.
 6. Wzbudzanie szacunku do otaczającego naturalnego środowiska.
 7. Czynienie z uczniów ambasadorów działań i zachowań ekologicznych w ich najbliższym otoczeniu – rodzinie, grupie rówieśników i szkole.
 8. Wzbudzenie świadomości ekologicznej w życiu codziennym.
 9. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.

 

§ 3

Termin i miejsce konkursu

 1. Konkurs Ekologiczno-Chemiczny odbędzie się w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle im. Stanisława Pawłowskiego.
 2. Termin konkursu: 11.04.2024 r godz. 9.00

Adres szkoły: Zespół Szkół nr 3 w Jaśle im. Stanisława Pawłowskiego

Szkolna 23, 38-200 Jasło

Tel. 13 448 35 42

§ 4

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas ósmych szkół podstawowych powiatu  jasielskiego.
 2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu powiatowego 3 uczniów wyłonionych w trakcie szkolnego konkursu przeprowadzonego w danej szkole ucznia.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

§ 5

Organizacja Konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 2. Na wykonanie zadań konkursowych organizator przeznacza:
 • I etap (zadania zamknięte) -30 minut
 • II etap (zadania otwarte) – 60 minut
 1. Pomiędzy I etapem a II etapem przewidziano dziesięciominutową przerwę.
 2. Do rozwiązania uczniowie otrzymują zagadnienia z zakresu chemii i ekologii.
 3. Uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów prostych oraz układu okresowego pierwiastków.
 4. Zakres materiału obejmuje zagadnienia z chemii oparte na podstawie programowej szkoły podstawowej oraz zagadnienia dotyczące ekologii związane ze środowiskiem naturalnym.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po wyłonieniu zwycięzców w terminie do 14 dni od momentu przeprowadzenia konkursu.

 

§ 6

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

 

Chemia:

zagadnienia zawarte w podstawie programowej dla uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej

 

Ekologia:

wiadomości z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania w szkole podstawowej

 

§ 7

Zgłoszenia do konkursu

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie/przesłanie do organizatora konkursu karty zgłoszenia uczniów oraz zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dzieci.
 2. Zgłoszenia uczniów do konkursu dokonują uczestnicy konkursu.
 3. Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć / przesłać na adres – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 23 lub mailem: sekretariat@zs3jaslo.pl do dnia 30.03.2024 r.

§ 8

Uwagi końcowe

 1. Oceny prac w konkursie dokonuje Komisja Konkursowa organizatora.
 2. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.
 3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Do pobrania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2