REGULAMIN NOSZENIA LEGITYMACJI SZKOLNEJ (IDENTYFOKATORÓW)  PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W JAŚLE

Legitymacja szkolna – identyfikator to dokument poświadczający przynależność do społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle.
Jego celem jest uniemożliwienie poruszania się po szkole osób do tego nieupoważnionych.

 1. Na terenie szkoły uczniowie zobowiązani są do noszenia legitymacji szkolnej (bez względu na to czy jest to przerwa czy lekcja).
  2. Uczeń zobowiązany jest nosić legitymację szkolną (identyfikator) zawieszony na szyi, przez cały czas pobytu w szkole oraz w czasie wyjść organizowanych przez szkołę. Identyfikator w pomieszczeniu nie może być zakryty odzieżą wierzchnią lub innymi rzeczami.
  3. Zakrywanie legitymacji szkolnej będzie traktowane jako jej brak.
  4. Uczeń powinien dbać o czytelność legitymacji. Zabrania się dopisywania treści, kolorowania itp.
  5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do kontrolowania legitymacji szkolnej.
  6. Każdy uczeń zobowiązany jest do okazania legitymacji szkolnej każdemu pracownikowi szkoły.
  7. Wychowawca klasy systematycznie podczas lekcji wychowawczej dokonuje kontroli wywiązywania się uczniów z realizacji obowiązku noszenia legitymacji szkolnej.
  8. Za podrabianie legitymacji, zmianę danych, przerabianie i umieszczanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępnianie osobom trzecim (szczególnie spoza szkoły) grozi kara obniżenia oceny ze sprawowania do nagannej.
  9.  Regulamin obowiązuje od 01.09.2021r., wychowawcy są zobowiązani do zapoznania
  z regulaminem uczniów i ich rodziców, a także odnotowania tego faktu w dzienniku.