1. OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY
  1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego

oraz dla

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt 20.3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.

6. Opłata, o której mowa w pkt 20.1.–20.5., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

7. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r.

(w przypadkach, o których mowa w pkt 20.5., do 31 marca 2022 r.). Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

 

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

(z wyjątkiem obowiązku zdania egzaminu w części ustnej), w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 

Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.1. i 2.2.2., przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

 

Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2022 r. – 7 marca 2022 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2022 r. – 7 marca 2022 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkołę w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla:

1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz

2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na poniższe konto:

46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

W tytule wpłaty należy wpisać:

• Rodzaj egzaminu, jakiego dotyczy opłata: Matura

• Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192

• Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: matematyka podstawowa, język polski rozszerzony

Brak nazwiska i nr PESEL zdającego w tytule wpłaty może spowodować, że nie zostanie ona zarejestrowana.

Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopię dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole.

OKE nie wysyła potwierdzenia dokonania opłaty.

W przypadku wątpliwości czy należy wnieść opłatę, absolwenci mogą upewnić się:

1. Sprawdzając opłatę w ZIU (wejście do ZIU za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub przez Profil Zaufany),

2. Sprawdzając opłatę w Kalkulatorze opłat za egzamin maturalny

3. Kontaktując się z dyrektorem szkoły

W przypadku problemów należy skontaktować się ze wsparciem technicznym 12 68 32 179.

 

 

Uwaga!

? Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

? Absolwenci z terenu działania innych okręgowych komisji egzaminacyjnych wnoszą opłatę na konto komisji macierzystej.

? Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.