Wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji Lato 2021 będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 sierpnia 2021 r.

 

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym:

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

 

Zdający po zalogowaniu się w  portalu zdającego:

• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;

• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów

• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE

 

O terminie  odbioru wyników w wersji papierowej poinformujemy w terminie późniejszym.

 

Osoby, które nie zdały egzaminu mogą składać deklaracje o poprawkę w sesji zima-2022 do 15.09.2021 w sekretariacie szkoły